Privacy Statement

OOXOO neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van OOXOO uiteen gezet. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van OOXOO.

1. Wie is OOXOO?

OOXOO is een onderneming die een online dienst faciliteert ten aanzien van het bieden van de gelegenheid aan gebruikers om op basis van gevalideerde competenties en behoeften met elkaar in contact te komen. OOXOO is gevestigd te (4818 CP) Breda aan de Claudius Prinsenlaan 132 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09138814. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke informatie wordt door OOXOO verzameld en verwerkt?

Account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst die OOXOO aanbiedt, moet u een persoonlijk Account aanmaken. Wanneer u een dergelijk Account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in het Account worden aangepast.

Automatisch Gegenereerde Informatie

OOXOO verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt alsmede “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt OOXOO ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt OOXOO gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van OOXOO naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van OOXOO teruggestuurd wordt. Met behulp van een cookie kan onze Website u herkennen wanneer u opnieuw onze Website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de Dienst of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de Dienst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert OOXOO u om uit te loggen indien u een publiek toegankelijke computer verlaat alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

4. Voor welke doeleinden zal OOXOO verzamelde informatie gebruiken?

Doeleinden

OOXOO zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Gebruik door OOXOO

OOXOO wilt u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal OOXOO dat aan u laten weten. Ook kan OOXOO u op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kunt u hierover een bericht van OOXOO verwachten. Mocht u geen berichten over de Dienst willen ontvangen, dan kunt u zich via dit e-mailadres afmelden: info@ooxoo.nl. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houdt in dat geval wel goed de Website in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal OOXOO uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). OOXOO kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerder Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan OOXOO uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt OOXOO persoonlijke informatie?

OOXOO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Zo is de Website is zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact hebt met de Website.

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van OOXOO, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat OOXOO fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.

7. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw Account. Indien u wil weten welke gegevens OOXOO over u heeft vastgelegd of indien u gegevens wil wijzigen die niet in uw Account gewijzigd kunnen worden, kunt contact opnemen met info@ooxoo.nl.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van OOXOO?

De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de Dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. OOXOO heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. OOXOO accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden.

9. Responsible disclosure OOXOO

OOXOO vindt het erg belangrijk dat de eigen ICT-systemen veilig zijn en streeft het een hoge beveiliging daarvan na. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in één van deze systemen voorkomt.

Indien u een zwakke plek in een van de ICT-systemen van OOXOO heeft gevonden, vernemen wij dit graag van u zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. OOXOO wil graag met u samenwerken om de veiligheid van de eigen ICT-systemen nog beter te kunnen beschermen. Met het oog hierop voert OOXOO onderstaand beleid inzake de omgang met meldingen van door u geconstateerde kwetsbaarheden in de ICT-systemen van OOXOO.

Wij vragen u:

  1. het plaatsen en activeren van malware.
  2. het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem).
  3. het aanbrengen van veranderingen in het systeem die niet gemakkelijk kunnen worden teruggedraaid.
  4. de toegang delen met anderen dan uzelf.
  5. het gebruik maken denial-of-service of op een andere manier onze services ernstig hinderen. Wat u mag verwachten:

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ooxoo.nl. OOXOO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

11. Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens de meldplicht datalekken ingegaan. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan de mensen van wie de gelekte gegevens zijn. OOXOO heeft een intern protocol opgesteld om datalekken te monitoren en conformeert zich volledig aan de plichten in het kader van deze meldplicht.

12. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.

13. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@ooxoo.nl